ავტორიზაციის მიღების შემთხვევაში გთავაზობთ:

საგანმანათლებლო პროგრამა რძის პროდუქტების წარმოება
პროგრამის მოცულობა – 85 კრედიტი
პროგრამის სავარაუდო ხანგრძლივობა – 15 სასწავლო თვე

იმ პირებისათვის, რომელთაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია:

პროგრამის მოცულობა – 115 კრედიტი
პროგრამის სავარაუდო ხანგრძლივობა – 20 სასწავლო თვე

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე:
საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სასურსათო პროდუქტების
წარმოებაში / Secondary Vocational Qualification in Food Production
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება

პროგრამის მიზანია:
რძის პროდუქტების წარმოებისთვის შრომის ბაზარი უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი კადრებთ, რომლებიც ფლობენ თანამედროვე ცოდნასა და უნარებს და შეძლებენ დამოუკიდებლად და სრულყოფილად განახორციელონ რძის პროდუქტების გადამუშავების სრული ციკლი.

პროგრამის ფარგლებში პრაქტიკულ მეცადინეობების ძირითადი ნაწილი ჩატარდება შვეიცარიული აგრარული სკოლა კავკასიას კუთვნილ ყველის ქარხანაში, მეცადინეობებს ჩაატარებს მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე შვეიცარიელი რძის პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი – მარკუს რასინი